Get Adobe Flash player

โอนเงิน

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า1
น้องอุ่นใจ

น้องอุ่นใจ

บริการ เบอร์โทร ระบบ
โอนเงิน โอนวันผ่านระบบเสียง * 140 logo-1-2-call
โอนเงิน 10 บาท * 140 * 1 * เบอร์ปลายทาง * 10 #
โอนเงิน 20 บาท * 140 * 1 * เบอร์ปลายทาง * 20 #
โอนเงิน 50 บาท * 140 * 1 * เบอร์ปลายทาง * 50 #
โอนเงิน 100 บาท * 140 * 1 * เบอร์ปลายทาง * 100 #
ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

 

บริการ เบอร์โทร ระบบ
โอนเงิน โอนวันผ่านระบบเสียง * 140 logo-1-2-call
โอนวัน 5 วัน * 140 * 2 * เบอร์ปลายทาง * 5 #
โอนวัน 10 วัน * 140 * 2 * เบอร์ปลายทาง * 10 #
โอนวัน 20 วัน * 140 * 2 * เบอร์ปลายทาง * 20 #
ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

 

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า1

แฟนเพจ FACEBOOK